Uw cursus ecologie

Naturio heeft voor vakmensen die een cursus ecologie willen volgen veel in huis! Wilt u extra kennis over natuur opdoen of uw kennis actueel houden? Het cursusaanbod is heel breed, gericht op de praktijk en wordt gegeven voor kleine groepen. Ook is er aandacht voor praktische handvatten om de opgedane theorie toe te passen in uw werk. Eigen casussen en praktijkvoorbeelden zijn belangrijk binnen alle cursussen. Het integreren van actuele ontwikkelingen is vanzelfsprekend. Het cursusprogramma wordt steeds verder uitgebouwd en naast het reguliere aanbod is het ook mogelijk de cursussen in-company te organiseren.

Het cursusprogramma:

2020-10-30T10:07:21+00:00

Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

Vleermuizen zijn streng beschermd. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hoe kan een dergelijke wetsovertreding worden voorkomen? Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

2020-10-26T08:55:55+00:00

Ecologische monitoring

Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Deze cursus belicht alle facetten.

2020-10-27T13:45:30+00:00

Wilde bijen; ecologie en maatregelen

Wilde bijen staan sterk in de belangstelling. Hun achteruitgang verontrust ecologen, beleidsmakers en het brede publiek. Dat leidt tot brede actie, maar de genomen maatregelen zijn niet altijd even effectief en duurzaam. In deze cursus leert u veel over wilde bijen. U krijgt de benodigde kennis over praktische maatregelen die populaties wilde bijen vooruit helpen. Deze cursus is gericht op iedereen die graag meer leert over wilde bijen en zich inzet voor insecten.

2020-10-26T08:58:59+00:00

Dagvlinders herkennen en helpen

Iedereen kent wel enkele dagvlinders, maar als u er meer van wilt weten, is deze cursus een ideaal vertrekpunt. Herkenning en ecologie van vooral algemene, maar ook wat zeldzame dagvlinders worden behandeld. Daarnaast leert u veel over maatregelen voor inrichting en beheer die goed zijn voor insecten in het algemeen en dagvlinders in het bijzonder. Deze cursus is gericht op een basisniveau.

2020-10-26T08:59:26+00:00

Flora en vegetatie

U breidt uw kennis van flora en vegetatie flink uit tijdens deze veldcursus in een gevarieerd beekdal. Het betreft een breed scala aan vegetatietypen, met bijbehorende algemene, maar ook bijzondere soorten. Er wordt ingegaan op (hydrologische) herstelmaatregelen en de relatie met vegetatie en flora. Deze cursus is gericht op verschillende niveaus.

Cursussen alleen in-company mogelijk:

De beste combinaties van ecologische cursussen voor 3 doelgroepen

Ruimtelijke ordening

Beleid

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Groenbeheerders

Hoveniers

opleiding ecologie - groenbeheer

Natuurbeheer

Natuurherstel

opleiding ecologie - natuurbeheer

Doelgroep

Naturio richt zich op een brede doelgroep van vakmensen:

  • Beleidsmedewerkers en bestuurders

  • Projectleiders

  • Groenbeheerders en hoveniers

  • Terreinbeheerders

  • Rentmeesters

  • Landschapsarchitecten

  • Ecologen bij overheden en semioverheden

  • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

  • Docenten uit het groene vakonderwijs

  • Overige groene vakmensen

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.